Ermeni Azınlık Okullarının Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşundaki Rolü | Ersin MÜEZZİNOĞLU

İlk Osmanlı-Ermeni münasebetleri Orhan Bey döneminde Ermenilerin çok azınlıkta bulundukları batı bölgesinde başlamıştır. Orhan Bey Anadolu’da dağınık vaziyette bulunan Ermenilerden bilhassa Kütahya’da bulunan çok sayıda Ermeni’yi ve Ermeni ruhani reisliğini Bursa’ya taşımıştır. Ermenilerle meskûn bölgeler zamanla Osmanlı hakimiyetine geçmiş bu süreç Kanuni döneminde tamamlanmıştır. Fakat Osmanlı Devleti’nin azınlıklara dolayısıyla Ermenilere karşı takip edeceği siyasetin esasları daha önce yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki bazı uygulamalarla olacaktır. Osmanlı Devleti’nin azınlıklara yaklaşımında her ne kadar Sultan II. Mehmet’in siyasi mülahazaları etkili olmuşsa da bununla birlikte temel olarak bazı İslami hükümlere dayalı olan bir sistem, Millet Sistemi, geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu sistemde Osmanlı ülkesindeki farklı dine ve mezhebe mensup fertlerin oluşturduğu topluluklar millet olarak adlandırılmıştır. Sisteme göre devlet fethettiği topraklarda yaşayan gayr-i Müslimlerle bir zimmet anlaşması imzalamıştır. Anlaşma her iki tarafa bir takım yükümlükler getirmektedir. Azınlıklar devletin egemenliğini kabul edip cizye, haraç gibi vergilerini ödeyecekler; Osmanlı Devleti ise onların huzur ve güvenliğini sağlayacaktır...

Metnin tamamı için tıklayınız...