Bibliyografya (A-D)

A

Afyoncu, Erhan, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, 2001 İstanbul

Aghtamar: A Jewel of Medieval Armenian Architecture & Ahtamar-Ortaçağ Ermeni Mimarlığının Mücevheri, Osman Köker/ Ara Sarafian/ Stepan Mnatsakanian Yayın Yılı: 2010

Ahmed Rüstem Bey, La Guerre Mondiale et la Question Turco-Arménienne, Berne 1918.

Ahmet Refik, İki Komite-İki Kıtâl, İstanbul 1919; (Yeni Türkçesi: Hamide Koyukan, İki Komite-İki Kıtâl, Kebikeç Yayınları, Ankara 1994)

Ahmet Refik, Kafkas Yollarında: Hâtıralar ve Tahassüsler, İstanbul 1919

Akbulut, Yılmaz, Ermeniler ve Bingöl’deki Ermeni Tehciri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998.

Akça, Bayram, 1915 Ermeni Tehciri ve Urfa Mutasarrıfı Şehit Nusret Bey, Ankara 2007

Akçam, Taner - Kurt, Ümit, ‘Kanunların Ruhu. Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek, İstanbul 2012

Akçam, Taner, Ermeni Tabusu Aralanırken Diyalogtan Başka Çözüm Var mı? Yayın Yılı: 2002

Akçam, Taner, Ermeni Meselesi Hallolunmuştur & Osmanlı Belgelerine Göre Savaş Yıllarında Ermenilere Yönelik Politikalar, Yayın Yılı: 2008

Akçam, Taner, Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul 1992

Akçam, Taner, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu: İttihat ve Terakki'den Kurtuluş Savaşı'na, İmge Kitabevi, Mart 1999

Akçam,Taner, The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in Ottoman Empire (Genç Türklerin İnsanlık Şuçları: Ermeni Soykırımı ve Osmanlı İmparatorluğunda Etnik Temizlik), Princeton University Press , 2012

Akçora, Ergünöz, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1994

Akgün, Seçil, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve (Ermeni Meselesi’ne Dair) Raporu (Kurtuluş Savaşı Başlangıcında), Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul 1981.

Aktan, Gündüz, Açık Kriptolar, / Ermeni Soykırım İddiaları Avrupa'da Irkçılık ve Türkiye'nin AB Üyeliği, Yayın Yılı: 2006

Akter, Ahmet, Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü (1834-1915), İstanbul 2007, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Alem, Jean-Pierre, L'Arménie, Paris 1972.

Alkan, Erdoğan , Türkiyeli Ermeni Şairler, Yayın Yılı: 2011

Alpaslan, Teoman , Kapitülasyonların İntikamı / Ermeni Soykırım Dayatması, Yayın Yılı: 2007

Altıntop, Ömer , Kıyamet & 1915 Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2010

Amadouni, G., L'Eglise Arménienne et la Catholicite, Venezia 1878

Anadol, Cemal, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, İstanbul 1982

Anadol, Cemal,/Nazile Abbaslı, 100 Soruda Ermeni Meselesi, BİLGE KARINCA YAYINLARI, 2000

Anadolulu Bir Ermeni Komünistin Anıları,  BELGE YAYINLARI, İstanbul 2006

Ankut, Nurullah , Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Sorunu, Yayın Yılı: 2009

Anumyan, Meline V.,  “Tehcir ve Taktil” Divan-ı Harb-i Örfî Zabıtları. İttihad ve Terakki’nin Yargılanması 1919-1922, Derleyenler: Vahakn N. Dadrian, Taner Akçam

Aprahamian, Sima, "A Multitude of Overlapping Identities: A Lebanese Armenian Community in the Bekaa Valley of Lebanon", TAR, Vol. 43, Nu. 1/169(Spring 1990), s. 67-83.

Ar, Kamil Necdet , Türk-Amerikan İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Meselesi (1918-1923), Yayın Yılı: 2011

Armenian Allegations: Myth and Reality, A Handbook of Facts and Documents, Compiled and Edited by: The Assembly of Turkish American Associations, Second Edition, Washington 1987.

Armenian Atroticities : A Compilation of Views Armenian Question: Facts and Documents, Azerbaijan Publishing House, Baku 1992.

Armenian Questions : Facts and Documents, 1992, Bakü: Azerbaijan Publishing House..

Armenian Terrorism: A Threat to Peace, 1985, Antalya: Akdeniz University Publications.

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), The Turkish Republic Prime MinistryGeneral Directorate of State Archives Directorate of Ottoman Archives Publication, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1995.

Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926), Boğaziçi University Publications, İstanbul 1984.

Armenians Terrorism: A Threat to Peace, Akdeniz University Publications, Antalya 1985.

Arslan, Adem Yavuz, Bir Ermeni Var, Yayın Yılı: 2011

Arslan, Ali , Kadim Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesi'nde Stratejik Savaşlar, Yayın Yılı: 2013

Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi (1906-1918), (Türkçe ve İngilizce),4 cilt, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, 1995,1997,1998. 

Artınıan, Vartan , Osmanlı Devleti'nde Ermeni Anayasası'nın Doğuşu 1839-1863, Yayın Yılı: 2004; Orjinal Adı: A Study of the Historical Development of the Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire, 1839-1863

Artuç, Nevzat, Cemal Paşa (1872-1922): Askeri ve Siyasi Hayatı, Merkez Repro Basım Yayın, Ankara 2008

Asaf, Mehmet, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, haz., İsmet Parmaksızoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982.

Askeri Tarih Belgeler Dergisi, Ermeni Belgeleri Özel Sayı :2-3, 81, 83, Genelkurmay ATASE.

Aslan, Betül, Erzurum’da Ermeni Olayları (1918-1920) (Hatıralar-Belgeler-Kazılar), Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi Yayınları, Erzurum 2004.

Aslan, Kevork, Ermenistan ve Ermeniler, İstanbul, 1914

Aslan, Kevork, Etudes historiques sur le peuple Arménien, Paris 1909. 

Ata, Ferudun, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.

Ataöv, Türkkaya -, The “Armenian Question” Contflict, Trauma & Objectivity, 1997, Ankara.

Ataöv, Türkkaya, An Armenian Falsification, Ankara 1985.

Ataöv, Türkkaya, British Report(1895) "The Armenians Unmasked" , Ankara 1985

Ataöv, Türkkaya, Ermeni Sorunu: Bibliyografya, Ankara 1981.

Ataöv, Türkkaya, Osmanlı Arşivleri ve Ermeni Sorunu, 1989. 

Ataöv, Türkkaya, The Armenians In The Late Ottoman Period, 2001 Ankara: The Turkish Historical Society For The Council of Culture, Arts And Publications Of The Grand National Assembly Of Turkey.

Ataöv, Türkkaya,  An Armenian Author on “Patriotism Perverted”, Feryal Matbaası, Ankara 1984.

Ataöv, Türkkaya, A “Statement” Wrongly Attributed to Mustafa Kemâl Atatürk, Ankara 1984.

Ataöv, Türkkaya, A Brief Glance at the “Armenian Question”, Ankara 1984.

Ataöv, Türkkaya, Talât Paşa’ya Atfedilen Andonian “Belgeler” i Sahtedir, Sistem Ofset, Ankara 1984.

Ataöv, Türkkaya, The Massacre of the Turkish-Moslem Population, Sistem Ofset, Ankara 1986.

ATASE, I. Dünya Savaşı Sırasında Ermeniler’in Türkler’e Yaptığı Katliâm, Fotoğraflar, Ankara 2000.

Atatürk’ten Ermeni Sorunu, Yayıma Hazırlayan: İsmet Görgülü, Bilgi Yayınevi, Ankara 2002.

Atnur, İbrahim Ethem, Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine Kadar Nahçıvan,  TTK Basımevi, Ankara 2001

Atnur, İbrahim Ethem, Türkiye'de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915-1923), Ankara 2005, Babil Yayıncılık.

Attar, Aygün, Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, Ankara 2005

Avagyan, Arsen - Minassian, Gaidz F., Ermeniler ve İttihat ve Terakki İşbirliğinden Çatışmaya, Çev: Ludmilla Denisenko - Mutlucan Şahan, İstanbul, Aras, 2005

Avagyan, Arsen, “Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti”, İstanbul 2013

Avcı, Halil Ersin, İngiliz Ermeni İttifakı, PARAF YAYINLARI, İstanbul 2010

Avşar, Servet, "Ermeni Meselesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Birinci Dünya Savaşı Sırasında Tehcir Uygulamalarındaki Usulsüzlükler Hakkında Divan-ı Harp Üyesi Kurmay Albay Süleyman Şakir Bey'in Raporu", ASKERİ TARİH BÜLTENİ, Şubat 2001, Sayı: 50, s.33-105.

Ayata, Abdullah, Anılarda Son Ermeni, Yayın Yılı: 2004

Aydın, Cemal , Taşa Kazınan İhanet & Ermeni İhanetinin Paris'teki Belgesi, Yayın Yılı: 2012

Aydın, Mahir, Belgelerle Ermeni Soykırımı Senaryosu, Yayın Yılı: 2008

Aydın, Necati , Türkler Ermeni Soykayrımı Yapmıştır! & Lütfen Bir Daha, Doğru Okuyunuz... Yayın Yılı: 2013

Aydoğan, Erdal, İttihat ve Terakkî'nin Doğu Politikası (1908-1918),

Aydoğan, Erdal, Oltu Şura Hükümetinin Ermeni Mücadelesi, Ankara, Salkım Söğüt, 2005

Aytaş, Gülseren S., Ermeni Talepleri ve Türkiye'nin Hakları, DERİN YAYINLARI,
Yayın Yılı: 2008

Aytekin, Halil, Kıbrıs’ta Monarga (Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

Ayverdi, Samiha , Türkiye'nin Ermeni Meselesi, Yayın Yılı: 2007

Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Ankara 2001.

Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yayın Yılı: 2001

B

Babacan, Hasan , Ermeni sorunu Üzerine Makaleler, Yayın Yılı: 2007

Babacan, Hasan, Babacan, Hasan, Mehmed Talât Paşa (1874-1921), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.

Bacak, Yahya , Hakkari'den Ermeni Meselesine Bakış & Yüzyıllık Çözüm Planı, Yayın Yılı: 2008

Badem, Candan, Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası ARAS YAYINCILIK 
Yayın Yılı: 2007

Bağçeci, Yahya, İngiltere’de Ermeni Propagandası (1878-1898), 2013

Bakar, Bülent, Ermeni Tehciri, Ankara 2009

Banoğlu, N. Ahmet, Ermeninin Ermeniye Yaptığı Zulüm, İstanbul, Kırmız Beyaz, 2005

Bardakjian, Kevork B. , Hitler ve Ermeni Soykırımı, İstanbul 2006

Baskı ve Harf Ermeni Matbaacılık Tarihi, Teotig, Yayın Yılı: 2013

Basmacıyan, Garabet, Ermeni Modern Tarihi ve Ermeni Sürgünleri, Ankara 2011

Başak, Tolga, İngiltere'nin Ermeni Politikası (1830-1923), İstanbul 2008, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık.

Başar, Zeki, Ermeniler’den Gördüklerimiz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1974. 
Başbuğ, Hayri, Kürttürkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri, Türk Kültürünü AraştırmaEnstitüsü Yayınları, Ankara 1984

Başar, Zeki, Ermeniler’den Gördüklerimiz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1974.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Ankara 2001.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ermeni Komiteleri (1891-1895), Ankara 2001.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, I (1914-1919); II (1919-1921), Ankara 2001.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Ankara 1994.

Başgün, Necla, Türk Ermeni İlişkileri Abdülhamid’ in Cülusundan Zamanımıza Kadar. 
Bedoyan, Hratch, "The Social, Political and Religious Structure of the Armenian Community in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/216 (June 1979), s.119-130.

Başkal, Zekeriya , Ninelerimizin Komşuları & Türk-Ermeni İlişkilerinin Barışçı Yönleri, Yayın Yılı: 2010

Bayramol, Eray, Rus Kaynaklarında Ermeni Sorunu, 1914-1915, İstanbul 2013

Bayur, Yusuf Hikmet, Armenians, Yay. haz. Kemal Çiçek –Pınar Eray, TTK Basımevi, Ankara 2010

Bayzan, Ali Rıza, Misyonerin Soykırım Oyunu, İstanbul, IQ Kültür-Sanat, 2006

Bebiroğlu, Murat , Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Ermeni Nizamnameleri, Yayın Yılı: 2003

Bekius, R.A., "The Armenian Community in Amsterdamin the 17th and 18th Centruis: Integration and Disintegration", Paper presented at the 1st Conference of the Assocition Internationale des Etudés Arméniennes, 30-31 Ağustos 1983

Belgelerle Ermeni Sorunu, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, ATASE neşri, Sayı 83, Ankara, 1983.

Bergland Karabagh: Utopien und Wahrheiten, Ankara 1989

Beydilli, K., "1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçürülen Ermeniler", Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara 1988

Beydilli, Kemal, “1828-1829 Osmanlı – Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”,  1988, Ankara: TTK Belgeler, No:17.

Beydilli, Kemal, II. Mahmut Devri'nde Katolik Ermeni Cemâati ve Kilisesi'nin Tanınması (1830), (Yayınlayanlar: Şinasi Tekin - Gönül Alpay Tekin), Harvard 1995.

Beydilli, Kemal, II. Mahmut Devrinde Katolik-Ermeni Cemaati ve Kilisesinin Tanınması (1830), Harvard Ünv.Yakın Doğu Dilleri ve Med. Bölümü, Ş.Tekin Yay.1995

Bıyıklı, Mustafa, “ Türk Tarihinde Ermeniler Ermeni İddiaları ve ‘Ermeni Sorunu’ Gerçeği Bibliyografyası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Ermeni Sorunu Özel Sayısı,131), Nisan 2001, s.235-259.

Bildik, Hayri- Özoğlu,  Ali, İddia Değil Gerçek! Ermenilerin Türklere Yaptığı Zulüm ve Vahşet, İstanbul, Toplumsal Dönüşüm, 2005

Bildirici, Yusuf Ziya, Adana’da Ermeniler’in Yaptığı Katliâmla ve Fransız-Ermeni İlişkileri, KÖKSAV Yayınları, Ankara 1999.

Bilgi, Nejdet, Yozgat Ermeni Tehciri Davası, İstanbul 2006

Bilgi, Nejdet, Ermeni Tehciri ve Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey’in Yargılanması, KÖKSAV Yayınları, Ankara 1999.

Binark, İsmet, Ermeniler’in Türkler’e Yaptıkları Mezâlim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Yayın No: 92, Ankara 2001.

Birand, Mehmet Ali, Armenian Atrocities and Terrorism, Assembly of Turkish American Association Ermeni Terörü,1983.

Bloxham, Donald, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, And the Destruction of the Otttoman Armenians, Oxford Üniv. Yayınları, 2005

Bolhovitinov, L. M., 11 Aralık 1915 Tarihli Resmi Ermeni Raporu, Mehmet Perinçek, Yayın Yılı: 2009

Boray, Ferit Erdem, Beyaz Ölüm: Türkler ve Ermeniler, İstanbul, Kum Saati, 2003

Boryan, B. A., "Armeniya Mejdunarodnaya Diplomatia I", SSSR, Moskva, 1929. 

Bouldoukian, Meguerditch, "Armenian Business in Lebanon", TAR, Vol. 32, Nu. 2/126 (June 1979), s. 131-133.

Bournoutian, George A. , Ermeni Tarihi & Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış, Yayın Yılı: 2011

Boyacıyan, Dickran, Armenia, New Jersey, 1972.

Bozan, Oktay, Diyarbakır Vilayetlerinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Çizgi Kitabevi, 2013

Bozkurt, Gülnihal, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara 1989.

Bozkuş, Yıldız Deveci, Parlamento Kararları ve Yabancı Basında Ermeni Sorunu, 2013

British Documents on Ottoman Armenians ,Türk Tarih Kurumu, (4 cilt),1983,1989,1990. 
Budak, Mustafa, "Osmanlı-Rus İlişkilerinde Kafkasya", Avrasya Etütleri 1/4, 1995.

Bryce, James- Toynbee, Arnold, The Treatment of Armenians in the Otoman Empire 1915-1916: Documents Presented to Viscount Bryce (Gomidas Institute Boks Sreies), Taderon Yayınları, 2005

Budak, Mustafa, “Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Dağlık Karabağ Meselesi ve Türkiye’nin Politikası”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 107-139.

Büyükkarcı, Süleyman, İstanbul Ermeni Okulları, Yayın Yılı: 2004

C

Cabbarlı, Hatem, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, Ankara, Platin, 2005

Can, Salih, Ermeni Usulü, Yayın Yılı: 2012

Cemal Paşa, Hatıralar, Bugünkü Türkçe’ye çeviren ve tamamlayan: Behçet Cemal, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1977.

Cemal, Hasan, 1915 Ermeni Soykırımı, İstanbul 2012

Cemiyyet-i Akvam ve Türkiyede Ermeni ve Rumlar, İstanbul 1337

Cengiz, Hayrullah, “Rusya’nın 1895-1905 Yılları Arasında Kafkasya Ermenileri Politikası-Ermenileri Ruslaştırma Çabaları”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI IV, İstanbul 1998, s. 175-194.

Charny, Israel W., Genocide at the Millenium: A Critical Bibliographic Review (Genocide), New York, Transaction Pub, 2004

Colonel Twerdokhleboff, Notes of Russian Officer on the Atrocitties Erzerom, February 27th 1918. (Rapor Rusçadan İngilizceye 1919'da çevrilmiştir).

Coşkun, Zebercet, Tarihe Düşülen Dipnot: Haçin ve Çallıyan Efendi, İstanbul 2005

Ç

Çakıllıkoyak, Hüseyin, Diaspora’da Ermeni Kimliği, Paris ve Halep Örneği, İstanbul, Yeditepe, 2005

Çalık, Ramazan, Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olayları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.

Çarkçıyan, Rahip Komidos, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler (1453-1953), İstanbul. 1953. 
Çaycı, Abdurrahman, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Ankara 2001

Çelik, Akın, Osmanlı’nın Ermeni’yle İmtihanı & Mütareke Dönemi İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler, İstanbul 2011.

Çelik, Hüseyin, Türkiye'nin Ermeni Sorunu (Yüzleşme/Çözüm), BDS YAYINLARI,

Çelik, Hüseyin, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, tarihsiz

Çelik, Kemal, Milli Mücadele'de Adana ve Havalisi (1918-1922), TTK Basımevi, Ankara, 1999. 
Çiçek, Rahmi, "Trabzon'da Ermeni Nüfusu ve 1896 Ermeni Olayları", Türk Kültürü Dergisi, S. 451, (Kasım 2000).

Çetinoğlu, Sait, Patrik Zaven’in Ermeni Soykırımı Örgütleyicilerinin Listesi/Yok Ediciler ve Erdemli Müslümanlar, İstanbul, 2011 - Pêrî Yayınları

Çevik, Abdülkadir / Bahar Senem Çevik Ersaydı, Psiko-Politik Bir Yaklaşım ile Türk-Ermeni İlişkileri, Yayın Yılı: 2011

Çiçek, Kemal, Ermenilerin Zorunlu Göçü, 1915-1917, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.

Çitçiyan, Hampartsum , Ölüme Kıl Payı & Ermeni Soykırımından Kurtulmuş Birinin Anıları,İstanbul 2009;

Çulcu, Murat (Haz.), Ermeni Entrikalarının Perde Arkası: Torlakyan Davası, 1990, İstanbul: Kastaş Yayınları.

Çulcu, Murat, Ermeni Terörü’nün 100. Yıldönümü Cehennem Makinesi, İstanbul, Kastaş, 2005

D

Dabağyan, Levon Panos , Ermeni Tehciri / Emperyalistler Kıskacında, Yayın Yılı: 2007

Dabağyan, Levon Panos , Sultan Abdülhamid Han ve Ermeni Meselesi, KUM SAATİ YAYINLARI, İstanbul 2001

Dabağyan, Levon Panos , Tarihin Işığında Ermeni Meselesi ve 1915 Kaosu, Yayın Yılı: 2010

Dabağyan, Levon Panos, Türkiye Ermenileri Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2003.

Dadrian, Vahakn N. , Ermeni Soykırımı Tarihi: Balkanlardan Anadolu ve Kafkasya'ya Etnik Çatışma, BELGE YAYINLARI, Yayın Yılı: 2008

Dadrian, Vahakn N. , Ermeni Soykırımında Kurumsal Roller Toplu Makaleler Kitabı 1, Yayın Yılı: 2004

Dadrian, Vahakn N. , İttifak Devletleri Kaynaklarında Ermeni Soykırımı, BELGE YAYINLARI, Yayın Yılı: 2007

Dadrian, Vahakn N. , Türk Kaynaklarında Ermeni Soykırımı Toplu Makaleler Kitabı 2, Yayın Yılı: 2005

Dadrian, Vahakn N., Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sorunu Olarak Jenosid, İstanbul 1995.

Dadrian, Vahakn, N. The History of the Armenian Genocide, New York  2004

Dadyan, Saro, Osmanlı'da Ermeni Aristokrasisi, İstanbul 2011, Everest Yayınları.

Daloğlu, Selâhattin Turgay, 1915-1918 Ermeni Zulmü, Dilârâ Yayınları, İstanbul 1983.

David, Kherdian , Hilalin Gölgesinde Bir Ermeni Kızın Yazgısı, PERİ YAYINLARI,
Yayın Yılı: 2001

Deliorman, Altan, Türklere Karşı Ermeni Komitacıları, Boğaziçi Yayınları, 2. Baskı. İstanbul 1971.

Demir, Neşide Kerem, Bir Şehit Anasına Tarihin Söyledikleri, Türkiye'nin Ermeni Meselesi, 3.Baskı, Ankara, 1982.

Demir, Neşide Kerem, The Armenian Question in Turkey, Ankara 1980. 
Demirkent, Işın, Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 1974.

Demir, Ramazan, Ermeni İsyanı ve Harput Ermenleri & Arat-Gakgoş Diyaloğu, Yayın Yılı: 2008

Demirel, Muammer, Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri (1914-1918), Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.

Demirkaya, Gevher Aktaş , Sara & Ahıska'da Bir Ermeni Gelin, Yayın Yılı: 2011

Demiroğlu, Faiz, Van’da Ermeni Mezâlimi (1895-1920), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1985.

Deri, Mehmet , Türkiye'de Azınlıklar ve Azınlık Okulları & Rum-Yahudi ve Ermeni Cemaatleri, Yayın Yılı: 2009

Dış Basında Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Değerlendirmesi (1998-2000), Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 2000.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Allegations Armeniennes et Faits Historiques (Dix Questions-Dix Reponses, Proces de l’Attentat d’Orly, Declaration des Unuversitaires),Centre de Recherches Strategiques, Ankara 1998.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Armenian Atrocities (A Compilation of Views), Ministry of Foreign Affairs, Ankara 1999.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Armenian Claims and Historical Facts (Ten Questions-Ten Answers, The Orly Trial, Declaration Made by American Academicians) Center for Strategic Research, Ankara 1998.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler (On Soru-On Cevap, Orly Saldırısı Davası, Amerikalı Bilimadamlarının Açıklamaları), Ankara 1998.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Allegations Armeniennes et Faits Historiques (Dix Questions-Dix Reponses, Proces de l’Attentat d’Orly, Declaration des Unuversitaires), Centre de Recherches Strategiques, Ankara 1998.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Armenian Atrocities (A Compilation of Views), Ministry of Foreign Affairs, Ankara 1999.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Armenian Claims and Historical Facts (Ten Questions-Ten Answers, The Orly Trial, Declaration Made by American Academicians)Center for Strategic Research, Ankara 1998.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler (On Soru-On Cevap, Orly Saldırısı Davası, Amerikalı Bilimadamlarının Açıklamaları), Ankara 1998.

Dilan, Hasan (haz.), Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları (1914-1918) / Les Evenements Arméniens Dans Les Documents Diplomatiques Français (1914-1918), 6 Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.

Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sorunu, Dış Politika Enstitüsü Yayınları, Ankara 1982.

Dündar, Fuat, Kahir Ekseriyet&Ermeni Nüfus Meselesi (1878-1923), İstanbul 2013.

Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Prof. Dr. İdris Bal/ Mustafa Çufalı, Yayın Yılı: 2003

Dünyada Ermeni Faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığı, 1970.