Bibliyografya (Ş - Z)

Ş

Şahin, Enis, Türkiye ve Maverâ-yı Kafkasya İlişkileri İçerisinde Trabzon ve Batum Konferansları ve Antlaşmaları (1917-1918), TTK Basımevi, Ankara 2002

Şahin, Enis, Diplomasi ve Sınır: Gümrü Görüşmeleri ve Protokolleri-1918, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005.

Şahin, Gürsoy, Ermeni Faaliyetleri, İstanbul 2007

Şahin, Recep, Tarih Boyunca Türk İdarelerinin Ermeni Politikaları, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul 1988.

Şaşmaz, Musa İngiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı İddiaları (1878-1914), Ankara 2013

Şaşmaz, Musa,  Kürt Musa Bey Olayı (1883-1890), İstanbul 2004

Şaşmaz, Musa, British Policy and the Application of Reform for the Armenians in Eastern Anatolia, 1877-1897, Turkish Historical Society, Ankara 2000.

Şener, Abdülkadir, "İslam Hukukunda Gayri Müslimler", Türk Tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 41-56.

Şıhaliyev, Emin Arifoğlu, Türkiye ve Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu, Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı Yayını, Ankara 2002.

Şıracıyan, Arşavir, Bir Ermeni Teröristin İtirafları, Yayın Yılı: 1997

Şıracıyan, Arşavir, Bir Ermeni Teröristin İtirafları, Kastaş Yayınevi, İstanbul 1997.

Şimşir, Bilâl N., The Genesis of the Armenian Questions, TTK Basımevi, Ankara 2002

Şimşir, Bilâl N.,  (Ed.), British Documents on Ottoman Armenians (İngiliz Belgelerinde Osmanlı Ermenileri), C. I: 1856-1880; C. II: 1880-1890; C. III: 1891-1895; C.IV:1895; Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982-1990.

Şimşir, Bilâl N., (Ed.), Documents Diplomatiques Ottomans Affaires Arméniennes , C. I: 1886-1893; C. II: 1894-1895; C. III: 1895-1896; C. IV: 1896-1900; Publications de la Societe Turque d’Histoire, Ankara 1985-1999.

Şimşir, Bilâl N., Ermeni Meselesi (1774-2005), Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.

Şimşir, Bilâl N., Malta Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1976.

Şimşir, Bilâl N., Osmanlı Ermenileri, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986.

Şimşir, Bilâl N., Şehit Diplomatlarımız, Bilgi Yayınevi, 2 Kitap, Ankara 2000.

Şimşir, Bilâl N., The Deportees of Malta and the Armenian Question, Foreign Policy Institute, Ankara 1984.

Şimşir, Bilâl N., The Genesis of the Armenian Question, Ankara, Turkish Historical Society, 1982.

T

Tacar, Pulat Y., “Ermenilerin Soykırımı Savının Oluşturduğu Gerginliğin Çözümü İle İlgili Hukuki ve Siyasal Öneriler,” Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Yayına Hazırlayan-lar: Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner, ASAM-Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2003, s.221-255.

Tacar, Pulat Y., “Hukukî ve Siyasî Boyutuyla Ermeni Sorunu: Ermeniler Soy Kırımına Uğratıldı mı?”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim: Özel Sayı: Tarihten Bir Kesit, Sayı: 38 (Nisan 2003), s. 34-37.

Talat Paşa, Ermeni Vahşeti ve Osmanlı Devleti Raporu Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ı İhtilaliyesi (İlan-ı Meşrutiyetten Evvel ve Sonra) 1916, İstanbul, Örgün, 2005

Talât Paşa’nın Hâtıraları, Çev. Enver Bolayır, İstanbul 1946.

Tanyu, Hikmet, Nuh’un Gemisi ve Ermeniler, Ankara, Elips, 2005

Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi.1985 Türk Tarihinde Ermeniler (Tebliğler ve Panel Konuşmaları).9 Eylül Üniversitesi.1985.

Tarihi ve Stratejik Boyutlarıyla Ermeni Meselesi, Halil Bal/Ali Arslan/Hasan Demirhan, Yayın Yılı: 2012

Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu/Tahliller-Belgeler-Kararlar, Yayın Yılı: 2001

Tashji, Edward, Ermeni İddiaları & Gerçekler Açıklanmalıdır, Yayın Yılı: 2010

Taşkıran, Cemalettin , Van'da Ermeni Devleti Denemesi / Belgelerle, Yayın Yılı: 2006 Hüseyin Çelik, Van'da Ermeni Mezalimi / Görenlerin Gözü İle, Yayın Yılı: 2005

Tekin, Gülçiçek Günel, Beni Yıkamadan Gömün & Kürtler Ermeni Soykırımını Anlatıyor, Yayın Yılı: 2013

Tekinoğlu, Hüseyin, Ermeni Sorunu / Geçmişten Günümüze, Yayın Yılı: 2007

Ternon, Y., Les Arméniens: Histoire d'un génocide, Paris 1977.

Ternon, Yves, Bir Soykırım Tarihi & 20 Yıl Sonra Ermeni Tabusu Davası,
Yayın Yılı: 2012

Terrorist Attack at Orly, Statements and evidence presented at the trial (February 19-March 2, 1985), Ankara University Faculty of Political Science Publication, Ankara 1985.

Terzioğlu, Arslan, “İttihat ve Terakki İleri Gelenlerinin Mektup ve Yazılarında Talat Paşa’nın 15 Mart 1921’de Berlin’de Öldürülmesi”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, I. Cilt, Yayına Hazırlayanlar: Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner, ASAM-Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2003, s. 261-266.

Terzioğlu, Arslan, Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Ermeni Tehciri Meselesi, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI

The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981.

The Armenian Issue in Nine Questions and Answers, Foreign Policy Insitute, Ankara 1982. 
The Armenian Murders in our Century, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1986. 
The Eastern Question: Imperialism and the Armenian Community,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987.

The Armenians in the Late Ottoman Period (Osmanlı’nın Son Döneminde Ermeniler), Edited by Türkkaya Ataöv, The Turkish Historical Society for The Council of Culture, Arts and Publications of The Grand National Assembly of Turkey, Ankara 2001.

The Armenians: Past And Present In The Making of National Identity, Ed: Edmund Herzig- Marina Kurkchiyan, Routledge/Curzon, 2005

The Myth of Massacre, Headquarters of Anadolu Press Union, Ankara 1987.

The Turco-Armenian Question: Turkish Point of View, The National Congress of Turkey, Constantinople 1919.

Toksoy, Nurcan , Revan'da Son Günler / Türk Yönetiminden Ermeni Yönetimine  Yayın Yılı: 2007

Toroslar, Ferman , Sürgün & İsyan Ateşinden Geçen Mutkili Bir Ermeni Aile, Yayın Yılı: 2013

Tosun, Ramazan, Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de Ermeni Olayları, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayınları No.: 2, Kayseri 1997.

Tuğlacı, Pars, İstanbul Ermeni Kiliseleri, İstanbul 1991.

Tuncer, H. Hassan , Savrulan Renkler & Bir Ermeni Gelinin Hikayesi, Yayın Yılı: 2011

Tural, Sadık, Ermeni Meselesine Dair, Ankara 2008

Tüfekçioğlu, Turgay, Türkiye ve Şeytan Üçgeni: Yunanistan, Ermenistan, İsrail, Bursa 2001.

Türk - Ermeni İlişkilerinde Tarihi Gerçekler Belgeler ve Tanıklarla ALFA YAYINLARI, Yayın Yılı: 2006

Türk Ermeni Teali Cemiyeti Nizamname-i Esasisi  İst. Cihanbiraderler Mat. 1339-1341

Türk Ermenileri’nden Gerçekler / Facts from the Turkish Armenians / Realites Exprimees par les Arméniens Turcs, Jamanak Yayınları, İstanbul 1980.

Türk Tarihinde Ermeniler (Temel Kitap), haz., A. Süslü, F. Kırzıoğlu, R.Yinanç, Y. Halaçoğlu, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1995.

Türkan, Ahmet, Ermenilerin ve Doğu Hıristiyanlarının Sorunları Çerçevesinde Osmanlı Papalık İlişkileri, İstanbul 2012, Kitabevi Yayınları.

Türkdoğan, Berna, 1915’ten Günümüze Tehcir Türk-Ermeni İlişkileri, İstanbul 2006

Türk-Ermeni İlişkileri & 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Türkiye'ye Karşı Ermeni Hareketleri. Belgeler 1967, Dışişleri Bakanlığı yayını.

Türkmen, Fikret, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, Akademi Kitabevi, İzmir 1992.

Türkmen, Zekeriya, Vilayat-ı Şarkiye (Doğu Anadolu Vilayetleri) Islahat Müfettişliği 1913-1914, Mattek Matbaacılık, Ankara 2006

Türközü, H. Kemal (Haz.), Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezâlimi, 3. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995.

Türközü, H. Kemal, Armenian Atrocity According to Ottoman and Russian Documents, Institute for the Study of Turkish Culture Publication, Ankara 1986.

Türközü, H. Kemal, Ermeni Terörizmi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1985. 

Tüzün, Nejat, Tarihimizde Ermeniler, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Araştırma Merkezi Yayınları, Isparta 1983.

U

Ulu, Cafer, Türkiye Cumhuriyeti’nde Ermeniler, Ankara 2009

Uluslararası Terörizm ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, A.Ü. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1984.

Uras, Esat, Berlin Kongresi'ne Kadar Ermenilerin Vaziyeti, İstanbul, 1934. 

Uras, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950.

Uras, Esat, The Armenians in History and the Armenian Question, Documentary Publications, İstanbul 1988.

Uras,Esat, The Armenians in History and the Armenian Question, Documentary Publications, İstanbul 1988.

Urfalı Mateos Vekayi-Namesi ve Papaz Grigor'un Zeyli, Türk. çev., Hrant D. Andreasyan, ankara 1962.

Uzundere, Ali Eşref, Iğdır Oba Köyü Kazısı ve Ermeni Mezalimi, Bursa 1997.

Ü

ÜNAL, Fatih, “Ermeni Olaylarından Bir Safha: ‘Kürt Musa Bey Olayı’”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 51-64.

Ünal, Şeref, Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu, Ankara

Ünal, Şeref, Salomon Teilirian Davası: Talat Paşa Suikastı (Berlin, 2-3 Haziran 1921), Ufuk Üniversitesi Yayınları, Ankara 2004.

V

Vahaboğlu, M. H., Osmanlı'dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, T. K. A. Enst. Yay., Ankara, 1990.

Varandian, Mikael, Origins of the Armenian Movement, Vol. 2, Geneva 1913.

Vartabed, Hrant, L'Empire Ottoman et L'indépendance de L'Eglise Arménienne, Publications du Dadjar, Nu. 2 Constantinople 1917.

Vartanoğlu, Nazaret , Ermeni Soykırımı ve Tarihin İnatçılığı, UMUT YAYIMCILIK,
Yayın Yılı: 2011

Vassilian, Hamo B.(cd.), The Armenians: A Colossal Bibliographie Guide to Books Published in the English Language, California 1993. 

Vatandaş, Aydoğan, ASALA Operasyonları Aslında Ne Oldu?, İstanbul, Alfa, 2005

Vefa, Ahmet, Die Wahreit über die Armenier, Ankara 1976.

Vefa, Ahmet, Truth About Armenians, Ankara 1975.

W

Walker, Christopher J., Armenia: The Survival of a Nation, London 1980.

Walker, Christopher J., Visions of Ararat: Writings on Armenia, I.B. Tauris, 2005

Weems, Samuel A., Ermenistan: Terörist “Hıristiyan” Ülkenin Sırları, Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne aktaran: Hüseyin Adıgüzel, İleri Yayınları, İstanbul 2006.

What is the Truth ? (Documents and Publications on Genocide), Publication of Azerbaijan Cultural Association: 46, Ankara 1996.

Y

Yalçın, Ayhan, Belgelerin Işığında Türk-Ermeni Meselesinin İçyüzü, İstanbul 1975.

Yaman, Abdullah, Ermeni Meselesi ve Türkiye, İstanbul, 1973.

Yarman, Arsen , Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi, Yayın Yılı: 2002

Yarman, Arsen / Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira, Yayın Yılı: 2013

Yaşarbaş, Enver, Ermeni Terörünün Tarihçesi, İstanbul 1984.

Yavi, Ersal, Türkler Ermeniler Kürtler 1856-1923 Emperyalizm Kıskacında, İstanbul 2005

Yavuz, Nurcan, İşgâl ve Mezâlimde Erzincan, Erzincan Belediyesi Yayınları, Ankara 1995.

Yavuz, Ü., "Fransız Dışişleri Belgelerinde Ermeni Kırımları Sorunu", DTCF, Atatürk'ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, Anakara, 1982.

Yeghiayan, Vartkes / L. Fermanian, Rafael Lemkin'in Ermeni Soykırımı Dosyası, Yayın Yılı: 2009

Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında İttihat-Terakki İleri Gelenlerinin Öldürülmesi ve Ermeni Tehciri Meselesi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 222 (Haziran 2005), s. 42-52.

Yeşilyurt, Süleyman , Ermeni Yahudi Rum Asıllı Milletvekilleri, Yayın Yılı: 2005

Yeşilyurt, Süleyman , Rum ve Ermeni Dönmeler, Yayın Yılı: 2007

Yıldırım, Cemal, Belgelerle Ağrıda Ermeni Mezalimi, BİLGE KARINCA YAYINLARI, 2002

Yıldırım, Cemal, Tarihi Belgeler Işığında Bayazıd'ta Ermeni Mezalimi, İstanbul 2003

Yıldırım, Hüsamettin, "The role of Armenian Religious People in the Armenian Rebellious Movements", Kars and Eastern Anatolia in the Recent History of Turkey Symphosium and the Excavation (Kars-Subatan), Ankara 1994.

Yıldırım, Hüsamettin, Ermeni İddiaları ve Geçekler, Ankara 2000.

Yıldırım, Hüsamettin, Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri (1914-1918), Ankara 1990.

Yıldırım, Hüsamettin-, Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri (1914-1918), KÖK Yayınları, Ankara 1990

Yılmaz, Durmuş, Tarih Boyunca Fransa'nın Türkiye Ermenileri Üzerinde Katolisizm Propagandası, Konya 2000.

Yılmaz, Durmuş, Fransa’nın Türkiye Ermenilerini Katolikleştirme Siyaseti, Konya 2001.

Yılmaz, İsa , Kars'ta Bir Ermeni Cesedi, Yayın Yılı: 2011

Yinaç, Refet, "Selçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde Ermeniler", Dokuz Eylül Üniversitesi-İlahiyat Fak Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu, İzmir 1983.

Yurtsever, Cezmi, Çukurova’da Türkler’in Soykırıma Uğradığı Bir Yer: Yeşiloba, Ankara 1990.

Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terörü: Gelişimi ve Analizi, İstanbul 1987.

Yurtsever, Cezmi, Kalekilise “Haçin (Saimbeyli) Soykırımının Dehşet Yeri”, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı, Ankara 1995.

Yurtsever, Cezmi, Zeytunlu’nun 311 Mirası.., Ankara 1991.

Yurtsever, Cezmi, Ermeni Terör Merkezi: Kilikya Kilisesi, İstanbul 1983.

Yüceer, Saime (ed.), Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 2000.

Yüzyılımızdaki Ermeni Cinayetleri, Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Yayınları, Ankara 1986.

Z

Zarakolu, Ragıp , Sivil Toplumda Türk-Ermeni Diyaloğu,Yayın Yılı: 2009

Zeidner, Robert F., The Tricolor Over the Taurus: the French in Cilicia and vicinity, 1918-1922, Turkish Historical Society, Ankara 2005.

Zekiyan, Boğos Levon /Fırat Güllü, Venedik'ten İstanbul'a Modern Ermeni Tiyatrosu'nun İlk Adımları & Ermeni Rönesansı ve Mıkhitaristlerin Tiyatro Faaliyetleri, Yayın Yılı: 2013

Zeve Şehitliği Kazısı, Yakın Tarihimizde Van Uluslar arası Sempozyumu (Van, 2-5 Nisan 1960), Ankara 1990