Bibliyografya (E - K)

E

Efsane ve Gerçekler: Türk-Ermeni İlişkileri, Haz., Azmi Süslü, Hüsamettin Yıldırım, Birgül Gündüz, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001.

Ekmekçioğlu, Lerna, Bir Adalet Feryadı / Osmanlı'dan Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar, Yayın Yılı: 2006

Elekdağ, Şükrü, “The Armenian Question”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 1 (Mart-Nisan-Mayıs), Ankara 2001, s. 70-84.

Emircan, Abdülali – Mehmet Emin Gerger-, Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti, 1992, İstanbul: Cemre Yayınları.

Eraslan, Cezmi, “ I. Sasun İsyanı Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Karşılaştığı Siyasî ve Sosyal Problemler”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 65-92.

Erat, Muhammet, “Kars ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1919)”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI III, İstanbul 1997, s. 143-163.

Erat, Muhammet, “Kâzım Karabekir Paşa’nın Ermeniler Üzerine Harekâtı (1920)”, KAFKAS ARAŞTIRMALARI II, İstanbul 1996, s. 93-105.

Erbengi, Türkan - Kutluğ, Emin, Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliamlar ve Tehcir Uygulamaları, İstanbul, Kastaş, 2005

Ercan Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrımüslimler, Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları, 2001, Ankara

Ercan, H. Yavuz, Kudüs Ermeni Patrikhânesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988.

Erdem, Hakan, Torosyan’ın Acaip Hikayesi, İstanbul 2012

Erdoğan, Dilşen İnce, Amerikan Misyonerlerinin Faliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896), Yayın Yılı: 2008

Erdoğan, Dilşen, İnce, Anlatmak İçin Anlatmak Ermeni Sorun, 2012

Erdoğdu, Ahmet, Belgelerle II. Meşrutiyet'ten Tehcir'e Adana Ermeni Olayları Günlüğü, YENİ ZAMANLAR DAĞITIM,  2012

Ermeni Hastanesi Salnamesi, Yayın Yılı: 1929

Ermeni Katliamları Raporu 1894-1895: İstanbul'da Görevli Altı Büyükelçiliğin Hazırladığı Ortak İstatistik, (Hazırlayan: P.F Charmetant), (Çeviri: Mehmet Baytimur), İstanbul 2012, Perî Yayınları.

Ermeni Komiteleri (1891-1895), Ankara 2001.

Ermeni Komiteleri’nin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi: İ’lân-ı Meşrûtiyyet’den Evvel ve Sonra, Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1332 (1916).

Ermeni Meselesi, Tarih Araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı, C. I, II., İstanbul 1989.

Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914),  DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yayın Yılı: 2001

Ermeni Sorunu El Kitabı, Haz., Şenol Kantarcı, Kamer Kasım, İbrahim Kaya, Sedat Laçiner, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 2002.

Ermeni Soykırımı İddiaları / Yanlış Hesap Talat'dan Dönünce, Kollektif/Mustafa Çalık
Yayın Yılı: 2013

Ermeni Vahşeti, Talat Paşa, Yayın Yılı: 2005

Ermeni Zulmünün Canlı Tarihi, MEKTUP YAYINLARI,
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, I (1914-1919); II (1919-1921), Ankara 2001.

Ermeniler: Sürgün ve Göç, Hikmet Özdemir - Ömer Turan - Ramazan Çalık - Kemal Çiçek - Yusuf Halaçoğlu, TTK Basımevi, 4. baskı, Ankara 2010,

Ermetin, Kemal, Belgelerle Soykırım, İstanbul, Töre, 2003

Eroğlu, Mecbure, Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Arşivinden Rusça Belgelere Göre Ermeni Meselesi, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Serisi, Ankara 1999.

Eroğlu, Veysel, Ermeni Mezâlimi, İstanbul 1973.

Ersan, Mehmet, Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler, Sistem Ofset, Ankara 2007

Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi, İstanbul 1992

Eser, Feridun , Ermeni Örgütlenmeleri ve Komitacılık Hareketleri - Osmanlı'dan Günümüze, Yayın Yılı: 2007

Evren, Gürbüz , Son Celse & Lütfen Uyanın Türkiye Ermeni Soykırımı Suçlusu İlan Edilecek, Yayın Yılı: 2008

Evren, Gürbüz, Emperyalizmin Oyuncağı Ermeni Sorunu, Yayın Yılı: 2009;

Eyicil, Ahmet, Osmanlı’nın Son Döneminde Maraş’ta Ermeni Siyasî Faaliyetleri, Ankara 1999.

F

Farklı Yönleriyle Ermeni Sorunu, Gaston Gaillard – Zeki Arıkan – Muhittin Birgen – Justin Mc Carthy – Tuncay Kortantamer –Sedat İşçi, İstanbul, Nergiz, 2005

Feıgl,Erich, "Friedrich Parrot, Arminius Vambery, Mark Sykes", Türk-Ermeni İlişkileri, ATAM, Ankara, 2000.

Feigl, Erich, A Myth of Terror: Armenian Extremism: Its Causes and Its Historical Context: An Illustrated Exposâe, Edition Zeitgeschichte-Freilassing, Salz-burg, Austria, 1986.

Feigl, Erich, Bir Terör Efsanesi, Türkçe trc., Füsun Ant, Milliyet Yayınları, İstanbul 1987.

Fırat, Gökçe, Türk Yurdu Anadolu (Ciltli)& Ermeni, Yunan ve Kürt İddialarına Yanıtlar, Yayın Yılı: 2011

Fikret Türkmen, Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Etkisi, Yayın Yılı: 1992

G

Galstyan, A. G., Ermeni Kaynaklarına Göre Moğollar, YEDİTEPE YAYINEVİ,  2005

Gazigiray, A. Alper, Osmanlılardan Günümüze Kadar Vesikalarla Ermeni Terörünün Kaynakları, Gözen Yayınları, İstanbul 1982.

Gencer, Ali İhsan, “İhtilalci Ermenilerin Kaza İhtilal Teşkilatı Talimnamesi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, (1983-87).

Gencer, Fatih, Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi / Ermeni Soykırım Tezinin Oluşum Sürecinde, Yayın Yılı: 2006

Gerger, Mehmet Emin-Emircan, A., Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti, Cemre Yayınları, İstanbul 1992.

Ghazarian, Salpi Haroutinian, "Brave New World: Armenians in Transition", Armenian Voice, Sayı:11 (February 1992), s. 12-15.

Gibbons, Helen Davenport , Tarsus'un Kırmızı Kilimleri & Bir Kadının 1909 Ermeni Katliamı Tanıklığı, Yayın Yılı: 2009

Girici, Abdülgani, 1920 Adana Ermeni Mezalimi Hâtıraları, Derl. Yusuf Turan Günaydın, TTK Basımevi, Ankara, 2011

Gordana, Sinadinovska-Branislav Sinadinovski, Ermenskoto Natsinolno Praşanye, Skopje, 1990

Göyünç, Nejat, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, Gültepe Yayınları, İstanbul 1983.

Grousset, René, Historie de L'Armenia des origines a 1071, Paris 1973.

Gunter, Michael M., "The Armenian Dashnak Party In Crisis", Cross-Roads (Nu. 26, 1987), s. 75-88.

Gust, Wolfgang, Alman Belgeleri Ermeni Soykırımı 1915-16 & Alman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Arşiv Belgeleri, Yayın Yılı: 2012

Güler, Ali, "Ermenilerle İlgili 1916 ve 1918 Yıllarında Yapılan Hukuki Düzenlemeler", OTAM, S:6, Ankara, 1995.

Güllü, Ramazan Erhan, Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi ve Kültürel Hayat), İstanbul 2010, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık.

Günay, Bekir, Ermeni Tehciri: İzmit, 1914-1920, Kocaeli Üniversitesi, Ankara 2002.

Günay, Nejla, Maraş'ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, İstanbul 2007, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık.

Gürel, Ahmet , Türk-Ermeni İlişkileri & Yabancı Belgeler Işığında, Dünü Bugünü,
Yayın Yılı: 2009

Gürkan, Uluç , Ermeni Sorununu Anlamak & Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak,  Yayın Yılı: 2011

Gürün, Kâmuran, Le Dossier Arménien, Triangle, Paris 1984.

Gürün, Kâmuran, Ermeni Dosyası, Üçüncü Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1985.

Gürün, Kâmuran, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, Published jointly by K.Rustem  "Brother and Weidenfeld" Nicolson Ltd., London 1985.

Güven, Cemal / Zenginbaş, Mustafa, Ermeni Harekatına Amerikan Basını İlgisi & The New York Times Gazetesi: Eylül-Aralık 1920, Yayın Yılı: 2012

H

Hacikyan, Agop J., The Heritage of Armenian Literature, Ed: Gabriel Basmajian-Edward S. Franhuk- Nourhan Ouzounian, Wayne State Üniv. Yayınları, 2005

Hadisyan, A., Ermeni Devletinin Doğuşu ve İlerlemesi, Atina, 1920.

Halaçoğlu, Ahmet, 1895 Trabzon Olayları ve Ermenilerin Yargılanması, İstanbul 2005, Bilge Kültür-Sanat Yayıncılık.

Halaçoğlu, Ahmet, Bir Ermeninin İtirafları (1895 Maraş ve Zeytun Olayları), Ankara 2007, Yeni Türkiye Yayınları.Halaçoğlu, Yusuf, Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918), TTK Basımevi, Ankara 2002

Halaçoğlu, Yusuf , Ermeni Tehciri, Yayın Yılı: 2004

Halaçoğlu, Yusuf, The Story of 1915: What Happened to the Ottoman Armenians, Gurup Matbaacılık, Ankara 2008

Halaçoğlu, Yusuf, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001.

Halaçoğlu, Yusuf, Ermenilerin Suriye’ye Nakli: Sürgün mü, Soykırım mı, Belgeler, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara 2005.

Halaçoğlu, Yusuf, Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918), Turkish Historical Society Printing House, Ankara 2002.

Halaçoğlu, Yusuf, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2006.

Harris, Helen B. / J. Rendel Harris, Ermeni Mektupları & Ermenistan'daki Yakın Dönem Kırımlarından Canlı Tablolar 1896 - 1897, Yayın Yılı: 2008

Hasançebi, Hüseyin , Osmanlı Ermeni Olayı Sahne-i Fecai, Yayın Yılı: 2010

Histoire des Arméniens, Sous La Direction de Gérard Dédéyan, Editions Privat, 1982.

Hocaoğlu, Mehmed, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezâlimi ve Ermeniler, İstanbul 1976.

Holmes, Mary Caroline , Urfa'da Ermeni Yetimhanesi (1919-1921), Yayın Yılı: 2005

Hovannisian, Garin K., Anıların gölgesinde Bir Ermeni Ailenin Yüzyılı, İstanbul 2013

Hovannisian, Garin K., Anıların Gölgesinde Bir Ermeni Ailesinin Yüzyılı,Yayın Yılı: 2013

Hovannisian, Richard, “The Ebb and Flow of the Armenian Minority in the Arab Middle East”,Middle East Journal, Vol. 28 no.l Winter 1974.

Hovhannisyan, Nikolay , Ermeni Soykırımı, Yayın Yılı: 2007

Hovvanisian, Richard G., Armenia on the Road to Independence 1918, Berkley, Los Angels, 1967

Hüseyin Nâzım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, C. I-II, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1994.

Hyland, Francis P., Armenian Terrorism: The Past, the Present, the Prospects, Oxford 1991.

I

Isabel Kaprielian-Churchill, Like Our Mountains: A History of Armenians in Canada, McGill-Queen’s Üniv., 2005

Işık, Haydar, Arevik / Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı, Yayın Yılı: 2013

Işık, İrfan, Birlikte Olduğumuz Halklar Keldani-Assuri-Süryani-Ermeni, Yayın Yılı: 2000

İ

İlter, Erdal, "Ermeni Meselesinin Doğuşunda ve Gelişmesinde İngiltere'nin Rolü", OTAM, Sayı 6, Ankara 1995.

İlter, Erdal, Armanian and Russian Oppression 1914-1916, Testimonies of Witnesses, Ankara 1999.

İlter, Erdal-, İçel’de Ermeni Faaliyetleri, Güven Matbaası, Ankara 1974.

İlter, Erdal, Türk-Ermeni İlişkileri Bibliyografyası = Bibliography of Turco-Armenian Relations, TTK Basımevi, Gnşl. 3. baskı, Ankara 2004

İlter, Erdal, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silâhlanma Faaliyetleri (1890-1923),Turan Yayıncılık, İstanbul 1995.

İlter, Erdal,  (Yay.Haz.), Ermeni ve Rus Mezâlimi (1914-1916) (Tanık İfadeleri), İkinci Baskı: KÖKSAV Yayınları, Ankara 1999.

İlter, Erdal, Ermeni Kilisesi ve Terör, A. Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1996.

İlter, Erdal, Ermeni Meselesi’nin Perspektifi ve Zeytûn İsyânları (1780-1915), Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995.

İlter, Erdal, Ermeni Propagandasının Kaynakları, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı Yayınları, Ankara 1994.

İlter, Erdal, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler’in Silâhlanma Faaliyetleri ve Millî Mücadele’de Ermeniler (1890-1923), Yeniden gözden geçirilmiş ve ilâveli 2. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.

İngilizlerin Mavi Kitap’ına Sovyetler’in Yanıtı Kızıl Kitap Güneybatı Kafkas’ta Taşnak Mezalimi, Çev: Kayhan Yükseler, İstanbul, Kaynak, 2006

İnsel, Ahmet / Michel Marian/Araine Bonzon, Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog, Yayın Yılı: 2010

İpek, Nurdan, Kutsanmış Topraklar Armaş ve Ermeniler, İstanbul, IQ Kültür-Sanat, 2006

İrtem, Süleyman Kani , Ermeni Meselesinin İçyüzü, İstanbul 2004

J

Jerjian, George , Gerçek Bizi Özgür Kılacak / Ermeni ve Türk Barışması, İstanbul 2004

K

Kaçaznuni, Ovannes, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok, İstanbul, Kaynak, 2006

Kalman, M., Batı-Ermenistan (Kürt İlişkileri) ve Jenosid, İstanbul 1994.

Kantarcı, Şenol, Ermeni Dosyası & Tarih ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla, Yayın Yılı: 2011

Kantarcı, Şenol, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, ALFA AKADEMİ Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2004.

Kantarcı, Şenol, Ermeni Sorunu: Pencereden Bakmak Ya Da Manzaranın Bütününü Görmek, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 54, Isparta 2005.

Kaplan, Sefa, 1915'te Ne Oldu? 90. Yılında Ermeni Trajedisi,, Yayın Yılı: 2005

Kara Schemsi (Reşit Saffet Atabinen), Les Turcs et la Question d’Arménie, ImprimerieNationale, Geneve 1918.

Kara Schemsi (Reşit Saffet Atabinen),Turcs et Arméniens devant l’Histoire(Nouveaux témoignages russes et turcs sur les atrocités arméniennes, de 1914 à1918), Imprimerie Nationale, Geneve 1919.

Karabekir, Kâzım, Soykırım Yalanı: Ermeni Mezâlimi, 1917-20 Arasında Erzincan’dan Erivan’a, 6. Baskı, Emre Yayınları, İstanbul 2005.

Karabetian, Aghop H.; "Image and Self-Image of Armenians in Lebanon: A Psychosocial Perspective "The Armenian Image in History and Literature, Editor: Richard G. Hovannisian, Malibu, California 1981, s. 241-249.

Karabıyık, Osman, Türk-Ermeni Münasebetlerinin Dünü ve Bugünü, İstanbul 1984.

Karaca, Birsen , Sözde Ermeni Soykırımı Projesi, Yayın Yılı: 2006

Karaca, Taha Niyazi, Büyük Oyun - İngiltere Başbakanı Gladstone'un Osmanlı'yı Yıkma Planı, İstanbul 2011, Timaş Yayınları.

Karaca, Taha Niyazi, Kemal Bey Olayı&Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı, İstanbul 2008

Karaca, Taha Niyazi, Ermeni Sorununun Gelişim Sürecinde Yozgat’ta Türk-Ermeni İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.

Karacakaya, Recep, Ermenilere Yönelik Ermeni Suikastleri, İstanbul 2006, 47 Numara Yayıncılık.

Karacakaya, Recep, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005.

Karacakaya, Recep,Ermeni Meselesi Kronoloji ve Kaynakça, İstanbul 2005

Karaduman, Fethi , Entrikacı Komplosu Ermeni Sorunu, Yayın Yılı: 2010

Karakoç, Ercan, Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü,

Karal, E. Ziya, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni Meselesi, Ankara, 1971.

Karayiğit, Hasan , Soykırım Yapan Kim: Türkler mi? Ermeniler mi? & Orijinal Belge ve Resimlerle Osmanlı Coğrafyasında Yaşanan Ermeni Sorunu ve Terörü, Yayın Yılı: 2012

Karayumak, Ömer , Ermeniler / Ermeni İsyanları - Ermeni Katliamları, Yayın Yılı: 2007;

Karibi, Gürcü Devleti'nin Kırmızı Kitap'ı / Ermeni İddialarına Yanıt, KAYNAK YAYINLARI, Yayın Yılı: 2007

Karinyan, A. B., Ermeni Milliyetçi Akımları, Yayın Yılı: 2006

Kars-Subatan Şehitliği Kazısı. Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu (Kars-Subatan 17-21 Haziran 1991), Ankara 1992.

Kaşgarlı, Mehlika Aktok, Kilikya Ermeni Baronluğu Tarihi, 1990, Ankara

Katchaznouni, Hovhannes, Dashnagtzoutiun Anelik Chuni Ailevs (Taşnaksutyun’un Artık Yapacağı Hiçbir Şey Yoktur), Vienna 1923.

Katchaznouni, Hovhannes, The Armenian Revolutionary Federation(Dashnagtzoutiun) Has Nothing to do Anymore: Manifesto, Translated from the Orijinal by Matthew A. Callender, Edited by John Roy Carlson (Arthur A. Derounian),New York 1955.

Katliam Efsanesi, Anadolu Basın Bildirisi Genel Merkezi Yayınları, Ankara – 1987

Kazemzadeh, Firuz The Struggle for Transcaucasia (1917-1921), New York, 1951.

Kazım Karabekir, Ermeni Dosyası, EMRE YAYINLARI,

Kazım Karabekir, Soykırım Yalanı ve Ermeni Mezalimi, İstanbul, Emre Yayınları, 2005

Kengerli, Mehmet, "Azerbaycan'ın Karabağ Felaketi", Azerbaycan Dergisi, Sayı: 310, (Temmuz-Ağustos 1996).

Kerovpyan, Keğam , Mitolojik Ermeni Tarihi, Yayın Yılı: 2000

Kevork, Aslan, Armenia and the Armenians: From the Earliest Times until the Great War (1914), New York, Adamant Media Corporation, 2005

Kévorkian, Raymond H.- Paboudjian, Paul B., 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, İstanbul 2012

Kevorkyan, Dikran, "Ermeni Meselesinde Tehcire Amil Olan Sebepler", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu, Ankara 1985.

Kılıç, Davut, Osmanlı İdaresinde Ermeniler Arasındaki Dinî ve Siyasî Mücadeleler, 2. Baskı: ASAM Yayınları, Ankara 2000.

Kılıç, Davut, Tarihten Günümüze İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Ankara 2006

Kılıç, Selami, Ermeni Sorunu ve Almanya (Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle), Kaynak Yayınları, İstanbul 2003.

Kırcı, Haluk, Ermeni Zamanı Unutma!, Yayın Yılı: 2012

Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars İli ve Çevresinde Ermeni  Mezâlimi (1918-1920) , Kars Turizm ve Tanıtma Derneği Yayınları, Ankara 1970.

Kıyasî, Cafer-Bozyel, İbrahim, Ermeni Kültür Terörü, Iğdır Azerbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Derneği Yayınları, Ankara 1996.

Kocabaş, Süleyman, Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?, Yayın Yılı: 2004

Kocahanoğlu, Osman Selim, İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması (1918-1919): Beşinci Şube Tahkikatı, Teşkilât-ı Mahsusa, Ermeni Tehciri, Divan-ı Harb-i Örfi Muhakemâtı, Temel Yayınları, İstanbul 1998.

Koçaş, Sadi, Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, İstanbul 1990.

Kodaman, Bayram (Çev.), Türkler-Ermeniler ve Avrupa, Ankara 1994.

Kodaman, Bayram, Ermeni Macerası (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta 2001.

Kodaman, Bayram, Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara 1987.

Kolbaşı, Ahmet, 1892-1893 Ermeni Yafta Olayları (Merzifon-Yozgat-Kayseri) IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK, 2011

Konukçu, Enver, Ermeniler’in Yeşilyayla’daki Türk Soykırımı (11-12 Mart 1918), Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 1990.

Korkmaz, Ramazan, The Armenian Questions in General and The Armenian Atrocity in Çıldır as Narreted by Living Eye Withnesses, 1993, Ankara

Korkmaz, Ramazan, Genel Olarak Ermeni Sorunu ve Canlı Kaynaklardan Çıldır’da Yapılan Ermeni Mezalimi, Ankara 1990.

Koyuncu, Sefa, Don Kişot Sendromu, Ermeni Soykırımı Komedyası, 2001, İstanbul

Köker, Osman, 100 Yıl Önce Türkiye'de Ermeniler Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla, İstanbul 2005

Köni, Hasan, “Günümüzde Ermeni Sorunu ve Çözüm Yolları”, Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul 2001, s. 441-452.

Köprülü, Fuad, "Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı Üzerindeki Te'sirleri", Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966, s. 236-269.

Köymen, Atilla, “Ermeni Soykırımı” İddiaları ve Arşivlerdeki Gerçekler, Ankara 1990.

Krikor-Zohrap, Öyküler -Osmanlı Meclisinde Bir Ermeni Mebus, Yayın Yılı: 2001

Kumkale, Tahir Tamer , Soykırım Yalanları / Diaspora Ermenileri'nin, PEGASUS YAYINLARI, 2007

Kundakçı, Hasan, Emperyalizmin Kullandığı Ermeniler, 2001, Ankara: Türkiye Gaziler Vakfı Yayınları.

Kuran, E., "Osmanlı-Rus İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Sorunu (1912-1914)”, OTAM, Sayı. 5, Ankara 1994.

Kuruyazıcı Hasan, Batılılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları & Armenian Architects Of Istanbul, Yayın Yılı: 2010

Kuyumjian, Rita Soulahian, Deliliğin Arkeolojisi Gomidas & Bir Ermeni İkonunun Portresi,Yayın Yılı: 2010

Kuzucu, Kemalettin, İsmail Hakkı Paşa'nın Sivas Valiliği ve İlk Ermeni Olayları (1880-1882), İstanbul 2008, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık.

Küçük, Abdurrahman, Ermeni Kilisesi ve Türkler, Ankara 2009

Küçük, Cevdet, "XIX. Asırda Anadolu'da Ermeni Nüfusu", Türk Tarihinde Ermeniler, İzmir 1983, s. 75-95.

Küçük, Cevdet, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, 1878-1897, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1984.

Küçük, Yalçın, Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar, Yayın Yılı: 1989;

Kürşad,Cengiz, "Ermeni Terörü", Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi Ermeni Meselesi, İstanbul 1989, C. I.