BOA. DH. ŞFR, nr.52/249: Dâhiliye şifresiyle telgraf

Mâliye Nezâreti                                                                       Dâhiliye şifresiyle telgraf

Me’mûrîn ve Levâzım

Müdîriyeti Kalemi

Erzurum, Bitlis, Van, Sivas, Ma‘mûretü'l-azîz, Diyârbekir Vilâyetlerine

Ermeni me’mûrlarından kısm-ı a‘zâmının hüsn-i vazîfeden ziyâde gayret-i milliyye ile hareket eder komite mensûbîni olduğu (şimdiye) kadar bir çok vesîleler ile ta‘ayyün eylemiş olduğundan vilâyet ve mülhakâtında müstahdem ve Mâliye'ye mensûb Ermeni (me’mûrların) bu vech ile komitelere münâsebetleri veyâ muhâlif-i sadâkat ve tâbi‘iyyet hâlleri mahsûs ve meşhûd olanların mercî‘i bulunan defterdâr muhâsebecileriyle bi'l-istişâre azilleri ve îcâb edenlerin bi'l-muhâbere Ermeni bulunmayan vilâyât-ı sâ’ireye tahvîlleri ile netîce-i icrâ’âtdan ma‘lûmât i‘tâsı.

Fî 23 Nisan sene [1]331

                                                                                                                                             Mâliye Nâzırı

                                                                                                                                                     Tal‘at

BOA. DH. ŞFR, nr.52/249