BOA. DH. ŞFR, nr. 52/282: Bi'z-zât hallolunacakdır.

Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti                                        Şifre

Kalem-i Husûsî: 409                                                Bi'z-zât hallolunacakdır.

Van Vâlîsi Cevdet Bey'e

Bitlis Vâlîsi Mustafa Abdülhâlık Bey'e

Van Gölü etrâfında ve Van Vilâyeti'nce bi'l-hâssa ma‘lûm olan mevâki‘-i mu‘ayyenedeki Ermeniler isyân ve ihtilâl için dâ’imî birer ocak hâlinde bulunduklarından bunların mütekâsif oldukları mahallerden tard ve ihrâclarıyla cenûba doğru sevkleri takarrür etmiş ve bu karârın derhâl tatbîki içün vâlîlere mümkün olan her türlü mu‘âvenetin îfâsı lüzûmu Başkumandanlık Vekâleti'nden Üçüncü ve Dördüncü Ordular kumandanlarına teblîğ edilmişdir. Esâsen pek müfîd netîceler verecek şu teşebbüsün Van'la beraber Erzurum'un cenûb cihetiyle Bitlis merkezine merbût mühim kazâlara ve bi'l-hâssa Muş ve Sason'la Talori civârına da teşmîli ve tamâmî-i tatbîkine â’id tedâbîrin ordu kumandanıyla bi'l-müzâkere Erzurum Vâlîsi Tahsîn Bey tarafından ittihâzı muvâfık görülerek keyfiyet kendisine de yazılmış olmakla Erzurum'la muhâbere olunarak karâr-ı mezkûrun îcâb eden tedâbîrin istikmâliyle serî‘an ve muntazaman tatbîki ve şifre kopyesinin telgrafhâneden ahzı.

Fî 26 Nisan 1331

                                                                                                                       Nâzır

BOA. DH. ŞFR, nr. 52/282