BOA. DH. ŞFR, nr. 53/48: Mahrem ve müsta‘celdir

Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti                                          Şifre

Husûsî: 4247                                                                 Mahrem ve müsta‘celdir.

Erzurum Vilâyeti'ne

C. 4 Mayıs sene [1]331. Oradan çıkarılan Ermenilerin Kastamonu ile Sivas'ta iskânları kat‘iyyen muvâfık olamaz. Bunların cenûba sevkleri evvelce de taraf-ı âlîlerine teblîğ olunmuş idi. Binâ’en-aleyh Erzincan tarîkiyle Sivas'a sevk olundukları bildirilen Ermenilerin hemen yoldan çevrilerek Urfa ve Musul'un havâlî-i cenûbiyyesiyle Zor livâsına gönderilmesi ve ba‘de-mâ ihrâc edileceklerin de münhasıran o cihete i‘zâmları.

Fî 5 Mayıs sene 1331

                                                                                                                       Nâzır

                                                                                                                      Tal‘at

BOA. DH. ŞFR, nr. 53/48