Kitap Eleştiri: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility [Utanç Verici Bir Eylem: Ermeni Soykırımı ve Türk Sorumluluğu Meselesi]

UTANÇ VERİCİ BİR EYLEM
__________________________________

A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility [Utanç Verici Bir Eylem: Ermeni Soykırımı ve Türk Sorumluluğu Meselesi] X + 484 sayfa 

Yazar: TANER AKÇAM, Türkçeden İngilizceye çeviren: PAUL BESSEMER, 
2006 New York, NY: Metropolitan Books. ISBN 0-8050-7932-7

ERMAN ŞAHİN

Giriş
Ermeni Meselesini ele alan bu kitap, yazarın 1999 yılında “İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu”  başlığı ile Türkçe yayınlanmış eserinin gözden geçirilmiş İngilizce çevirisidir. Kitap özellikle yurt dışında birçok yazar ve araştırmacı tarafından beğeni ve memnuniyetle karşılanmış, ayrıca 2007 Minnesota Kitap Ödülü'ne de layık görülmüştür. Çoğu zaman “Ermeni Soykırımı”nı kabul eden ilk Türk bilim adamı olarak onurlandırılan sosyolog Taner Akçam, kitabının önsözünde “siyasi merkezde planlama olmadan” eylemlerin bu boyutta gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu ileri sürmektedir (s.7). 

Kitabın farklı bakış açılarını ortaya koyması ve çok boyutlu bir tartışma zemini hazırlanmasına katkıda bulunması bakımından memnuniyet verici olarak karşılanması gerekirse de, yazarın ele aldığı konuya ne derecede bilimsel katkıda bulunduğu tartışılmalıdır. Ciddi olarak revize edilmiş olmasına karşın, eserdeki hatalar ve çelişkiler zinciri çalışmayı lekelemekte ve Ermeni araştırmacı Vahakn N. Dadrian’ın önceki bulgu ve iddialarının etkisi Akçam’ın eseri boyunca kendini göstermektedir. Ayrıca yazarın kullandığı kimi kaynakları yeterince iyi kavrayamaması, bunları eksik ve hatalı kullanması, eseri daha da sorunlu hale getirmektedir. Bu bakımdan eserin katkısının sınırlı olduğu görülmektedir.
 
Kitap üç ana kısımdan oluşmakta; birinci kısım Osmanlı Devleti’ni ve gayri-Müslim tebaayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemini ve Türk milliyetçiliğini ele almaktadır. İkinci kısımda yazar, “soykırım” olarak adlandırdığı tehcir kararına giden olaylar zincirini ve bunun akabinde neler olduğunu incelemektedir. Üçüncü kısım ise 1915- 1916 olayları sırasında işlenmiş suçlara dair yürütülen soruşturma ve yargılanmalara ayrılmıştır.

"Akademik Bakış Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Yaz 2009. Sayfa 183-205." 

Metnin tamamı için tıklayınız...