Kısaltmalar

AÇ, MMGŞSBK    Abdulhalûk Çay, "Millî Mücadelede Gaziantep", Şahinbey Semineri Bildiri Kitabı

AİG, İEKİTT    Ali İhsan Gencer, İhtilalci Ermenilerin Kaza İhtilal Teşkilatı Talimatnamesi

AK, 1908 D    Aykut Kansu, 1908 Devrimi

AM, SİRBH    Ahmet Mehmetefendioğlu, Sürgünden İntihara Dr. Reşit Bey'in Hatıraları

ANK, TR    Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya

ATBD    Askeri Tarih Belgeleri Dergisi

BES    Belgelerle Ermeni Sorunu

BOA    Başbakanlık Osmanlı Arşivi

BŞ. OE    Bilal Şimşir, Osmanlı Ermenileri

BŞ. BD     Bilal Şimşir, Brıtısh Documents on Ottaman Armenians

BY. KSDTFİ    Bige Yavuz, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri

CK. ODEMOÇ    Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkması

DH    Dahiliye

Dos.    Dosya

Eİ. TSESF    Erdal İlter, Türkiye'de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri

EU. TEEM Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

EUM    Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

FA. İK    Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme

HMŞ. İŞO    Hukuk Müşavirliği Odası

HR    Hariciye

HU    Harb-i Umumi

HY. RTEM    Hüsamettin Yıldırım, Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri

İÖ. TBKMM    İzzet Öztoprak, Türk ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele

İS. TSA    İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları

KÇ. MMAH Kemal Çelik, Millî Mücadele'de Adana ve Havalisi

KE. ÇKSAC    Kasım Ener, Çukurova Kurtuluş Savaşı'nda Adana Cephesi

KG. ED    Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası

KK. MMMHM    Kadir Kasalak, Millî Mücadele'de Manda ve Himaye Meselesi

Kr.    karton

MD. BDHEÇEH    Muammer Demirel, Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri

MKÖ. ES    Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu

MMZC    Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi

MÜ    Mütareke

NB. SKIBKMKBH    Nejdet Bilge, "Sicil Kaydı Işığında Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey'in Hayatı

Nr.    numara

OBE    Osmanlı Belgelerinde Ermeniler

Orj.    orijinal

OSK. İTSY    Osman Selim Kocahan, İttihat ve Terakkinin Sorgulanması ve Yargılanması

PCH. SE    Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları

RU. ST    Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih

SA. İHMM    Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele

SÖ. MMT    Sabahattin Özel, Millî Mücadelede Trabzon

SRS. İGBGAVTEO    Salahi Ramsdan Sonyel, İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları

SRS. TKSDP    Salahi Ramsdan Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika

ST. MMK    Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar

SYS    Siyasi

Şb.    Şube

ŞFR    Şifre

ŞO-SY. ETPATGY    Şinasi Orel-Süreyya Yuca, Ermenilerce Talat Paşa'ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü

TG. MMB    Tayyib Gökbilgin, Millî Mücadele Başlarken

TİHDC    Türk İstiklal Harbi, Doğu Cephesi

TİHGC Türk İstiklal Harbi Güney Cephesi

TZT. TSP    Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler

UK. KAG    Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü

VBVAİ    Van ve Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistiği

YA. TKSFK    Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu

YHB. TİT    Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi