X-XI. Yüzyıllarda Doğu Roma ve Selçukluların Ermenistan (Bagratuni-Ardzruni) Politikaları, (Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU)

Yıllarca istilaların ve çarpışmaların yeri olan Doğu Anadolu’da hiçbir zaman devamlı ve milli Ermeni varlığı mevcut olmamıştır. Küçük küçük beylikler, çok zaman civardaki güçlü devletlere tabi olarak muayyen yörelere hükmetmişlerdir. IX. yüzyılda Araplara karşı daha esnek politikalar güden Bagratuni ve Ardzruni hanedanları yarı bağımsız krallıklar kurarak Ermeni varlığının yeniden siyaset sahnesinde yer almasını sağladılar.

Ermeni tarihçi Kevork Aslan “Ermenistan ve Ermeniler” isimli eserinde Ermenilerin hayat tarzları hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır:  “Ermeniler derebeylikler halinde yaşamışlardır. Birbirlerine karşı vatan hisleriyle bağlı değildirler. Aralarında siyasi bağlar yoktur. Yalnızca yaşadıkları derebeyliklere bağlıdırlar...

Metnin tamamı için tıklayınız...