Memlûk-Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış (1250–1375) | Prof. Dr. Altan ÇETİN

Çukurova bölgesi, ilk olarak Emevi akınları sonucunda İslam hâkimiyetine girmiştir. Abbasiler döneminde bu sugûr bölgelerine diğer unsurların yanında Türklerin de getirilip yerleştirildiği bilinmektedir. Ahmed b. Tolun’un bölgedeki faaliyetleri bu cümleden düşünülebilir. Abbasi Devleti’nin zayıflamasının akabinde ise Bizans Nikephoros Phokas zamanında 965 yılında Çukurova’yı tekrar ele geçirdi. Akabinde ise bölgede boşalan kale ve kasabalara çoğu Ermenilerden oluşan Hıristiyanlar yerleştirilmeye başlandı. Ermenilerin bölgeye büyük oran da göçü ise Bizans İmparatoru Bazileos’un 1021-1022’de başlattığı ve haleflerince de sürdürülen Doğu Anadolu’yu ilhak seferleri sırasında vuku bulmuştur. Özellikle Selçukluların 1071 sonrasındaki faaliyetleri Çukurova bölgesine Ermeni göçünün nedeni olmuştur. Haçlı Seferlerinin başlaması ise bölgede Ermeni Krallığının kurulmasını sağlayana süreci tetiklemiş...

Metnin tamamı için tıklayınız...