Memluk- Kilikya Ermeni Siyasî İlişkileri | Doç. Dr. İlyas GÖKHAN

Bizanslılar tarafından 1020’lerde bugünkü Türkiye’nin doğu sınırlarından tehcir edilen Ermeniler, Orta Anadolu’da Kayseri, Sivas ve Malatya taraflarına yerleştirilmişti. Selçuklu Türkleri, Malazgirt savaşını kazandıktan sonra hızla Anadolu’nun fethine başlayıp, öncelikle Ermenilerin sürgün edildiği Kayseri ve Sivas gibi Orta Anadolu düzlüklerini ele geçirmişlerdi. Bu mıntıkalarda yaşayan Ermeniler ise bölgeye Türklerin gelmesiyle, Çukurova’nın kuzeyinde dağlık mıntıkalara sığınmaya başlamışlardır. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde Türklerin önünden kaçan Ermenilerin de onlara katılmasıyla Çukurova ile Orta Anadolu arasında bulunan Toros dağlarında önemli oranda bir Ermeni nüfusu birikmiş oldu...

Metnin tamamı için tıklayınız...