XVII. Yüzyılda Manisa Ermenileri | Doç. Dr. Mehmet GÜNAY

Anadolu’daki Ermeni varlığı çok eski dönemlere dayanmaktadır. Fakat Batı Anadolu bölgesindeki Ermeni varlığının oluşması daha geç tarihlerde gerçekleşmiştir. Manisa şehri başta olmak üzere XVI. Yüzyıl sonlarına kadar bölgede yapılmış olan tahrirlerde gayr-i müslimler arasında Rum ve Yahudiler zikredilirken Ermeniler yer almamaktadır. 1531 yılında yapılan tahrirde tahmini nüfusu 6500 civarında olan şehirde 88 hane Yahudi bulunuyordu. Diğer gayr-i müslim unsurlardan Rumlar ise şehre yakın Horosköy’de ikâmet etmekteydiler. 1575 yılındaki tahrirde ise; şehrin nüfusu 8245’e, Yahudilerin hane sayısı 117’ye yükselmişken Ermenilerin mevcudiyetine bu tarihte de rastlanmaz. XVI. Yüzyılın sonlarına doğru Ermenilerin Manisa şehrine ve bölgeye olan ilgisinin arttığı, bu ilginin neticesi olarak da resmî belgelerde çeşitli sebeplerle yer almaya başladıkları görülmektedir. XVII. Yüzyıl ortalarına gelindiğinde ise Ermeniler şehirdeki en büyük gayr-i müslim topluluk haline gelmişlerdir...

Metnin tamamı için tıklayınız...