Ermeni Esnafı Terekeleri: XVIII. Yüzyıl Sonu Bursa Örneği | Yrd. Doç. Dr. Miyase KOYUNCU KAYA

Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un fethinin ardından zimmîler din ve mezhep esasına göre tasnife tutulmuş ve Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere üç ayrı millet olarak kabul edilmişlerdir. Böylece oluşturulan millet sisteminde zimmîlerin tabi tutulduğu hukukta bir değişiklik yapılmamıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren Katolikler ve Protestanlar da millet sistemi içinde ayrı ayrı yer almışlardır. Devlet daha önce bir bütün olarak gayrimüslimlerle muhatap iken şimdi onları gruplandırmış ve her birinin başındaki cemaat liderini mensubu olduğu topluluğa ve kendisine karşı sorumlu tutmuştur. Merkezi devlet böylelikle işlerini kolaylaştırmış ve bir sisteme oturtmuştur. İ. Ortaylı’ya göre millet sistemiyle birlikte gayrimüslimler cemaat olarak kimliklerini devam ettirme imkânını bulmuşlardır...

Metnin tamamı için tıklayınız...