19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ordu ve Giresun Kazalarında Ermeniler | Yrd. Doç. Dr. Oktay KARAMAN

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz sahilinde önemli vilayetlerinden birisi de Trabzon’dur. İncelenen dönemde bu vilayete bağlı olan Ordu ve Giresun kazaları, gayrimüslimlerin de yaşadığı önemli yerleşim birimleridir. Her iki kazada da nüfus olarak Müslümanlardan sonra Rumlar ve Ermeniler önemli bir yekûn teşkil eder.

Osmanlı Devleti’nin daha kuruluş aşamasından itibaren ülke nüfusunun bir bölümünü gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Bu gayrimüslim nüfusun, devlet ve Müslümanlarla ilişkileri, hak ve görevleri İslam Hukuku’nun belirlediği çerçevede şekillenmekteydi. Millet sistemi kapsamında her biri birer millet olarak tanınan büyük gayrimüslim gruplar, kendilerini devlet nezdinde temsil ve idare eden liderlerini usullerince seçmekte, padişah da tayin etmekteydi. Seçilen bu kişiler cemaatin hem dinî, hem de idarî lideri olarak devlete karşı sorumluydular. Aynı
zamanda devlet taşradaki gayrimüslim nüfusun kendi dinî temsilcileri olmasına da önem vermekteydi...

Metnin tamamı için tıklayınız...